Olvirga

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UADBB “OLVIRGA” (toliau – “Bendrovė”) gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant Bendrovės svetainės https://www.olvirga.lt/ (toliau – “Svetainė”) lankytojų (toliau – “Klientai”), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje ar klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi “varnelę” arba paspaudžia mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapio viršuje iškylančioje slapukų juostoje. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – “Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – “ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – “ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. Kokios sąvokos naudojamos?

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas – UADBB “OLVIRGA” pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 179419555, registruota buveinė Respublikos g. 4-1, 72255 Tauragė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz.draudimo rūšis, poliso serija, numeris, įmoka, draudžiamo automobilio valstybinis numeris, markė, modelis ir kiti techniniai parametrai, informacija apie kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, sveikatą, paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, bankas, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas.

3.2. 3.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

3.3. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

3.4. 3.3. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Bendrovės klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu olvirga.taurage@gmail.com; siunčiant paštu, adresu Respublikos g.4-1, 72255 Tauragė) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

a. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi,

b. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis,

c. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,

d. kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

Reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Jūs taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir žinutes telefonu apie paslaugas ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr.

7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo. Bendrovės darbuotojai rengdami draudimo pasiūlymą, draudimo sutartį ir vykdydami ar administruodami draudimo sutartis asmens duomenis perduoda draudimo bendrovėms.

8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės (duomenų valdytojo) leidimo.

8.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

8.7. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo (pvz., Draudimo kompanijų registruotų kitose valstybėse produktų pasiūlymų paruošimo ar pan.) gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

9. Kokias nuorodas pateikiame svetainėje?

9.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines (pvz., https://www.lb.lt/), į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir LinkedIn, Instagram taip pat YouTube). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Slapukai

UADB Olvirga (toliau –„ Bendrovė“, arba „mes“), įsipareigoja užtikrinti svetainės lankytojų (toliau – „Lankytojai“) asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine https://www.olvirga.lt/ (toliau – „Svetainė“) ir joje esančiu turiniu.

Lankantis Svetainėje, Bendrovė arba Bendrovės įgalioti paslaugų teikėjai pasitelkia įvairias technologijas duomenų išsaugojimui tam, kad Lankytojų naudojimasis Svetaine būtų patogesnis ir saugesnis, o siūlomos paslaugos būtų aktualesnės.

Ši slapukų politika sukurta tam, kad Lankytojai sužinotų daugiau informacijos apie tinklalapyje naudojamas technologijas ir kaip Bendrovė jas naudoja.

1. BENDRA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS

Svetainėje mes naudojame slapukus (angl. cookies). Jie leidžia jūsų poreikiams pritaikyti Svetainės veikimą, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi mūsų Svetaine.

Slapukai – kas tai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant ir naudojantis mūsų Svetainėje, paspaudus ant rekomendavimo nuorodos, kreipiantis į klientų aptarnavimo skyrių per Tawk.to programą ar peržiūrint YouTube video turinį patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia Svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip: prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi); naršyklės tipas; demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis); duomenys apie tai, kaip Jūs naršote Svetainėje (kuriose sekcijose lankotės, kokiomis prekėmis domitės).

Tikslai, kuriais naudojame slapukus

Slapukais siekiame: užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą; mes naudojame slapukus palaikant mūsų saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus mūsų Svetainėje; gerinti Svetainės veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Jūs apsilankote mūsų Svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų; atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus; jie padeda parodyti tinkamą informaciją Lankytojams; tai taip pat padeda išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams Lankytojams; analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote; išmatuoti į mūsų Svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui; tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų Svetainėje, tiek ir už jos ribų.

2. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Kiekvieną kartą Jums apsilankius mūsų Svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius mūsų Svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje, ir/arba trumpalaikiai(seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje.

Visi mūsų naudojami slapukai gali būti naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu. Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapio viršuje iškylančioje slapukų juostoje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė.

Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį.

2.1. Bendrovės naudojami slapukai

Būtinieji slapukai

Šie slapukai Svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų Svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.

Funkciniai slapukai

Naudojant šiuos slapukus Lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba Lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.

Analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai mums parodo, ar Lankytojas jau buvo lankęsis Svetainėje. Šie anoniminiai slapukai padeda mums sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti Svetainėje vykstančius nesklandumus ir pan.

Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai

Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą mūsų Svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Tada mes naudosime šią informaciją, kad reklama, kuri bus rodoma, atitiktų jūsų interesus. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Galime naudoti kito subjekto nustatytus slapukus, kad galėtume pateikti tiksliau į Jus orientuotą reklamą. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad tai padėtų matuoti reklamos efektyvumą.

Informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama žemiau:

Slapuko pavadinimas Aprašymas / Tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
“session” Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Būtinasis slapukas Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius

2.2. Trečiųjų asmenų naudojami slapukai

Trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai – kai kurie skelbimai, kuriuos matote Svetainėje, yra pateikti kitų ūkio subjektų. Kai kurie iš šių subjektų naudoja savo pačių slapukus analizuodami, kiek žmonių matė konkretų skelbimą arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios Bendrovės taiko savo parengtas politikas ir mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, kuri patalpinta jų interneto tinklalapiuose.

Kiti trečiųjų asmenų slapukai – kai kuriuose Svetainės puslapiuose kiti subjektai (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai) taip pat gali naudoti savo pačių anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių.

Dėl slapukų veikimo specifikos, mūsų tinklalapis neturi prieigos prie šių slapukų perduodamos informacijos, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie mūsų nustatomais slapukais renkamos informacijos.

Svarbiausi trečiųjų asmenų slapukai naudojame Svetainėje:

Funkciniai slapukai: • „Youtube“ • „Facebook“ • “tawkUUID” – slapukas naudojamasTawk.to pokalbių programos informacijai

Analitiniai slapukai: • „Google Analytics“

Mes naudojame Google, Inc. teikiamą žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“. „Google Analytics“ surinkta informacija yra perduodama ir saugoma Google. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu. Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti Google privatumo ir slapukų politika.

Tiksliniai, reklaminiai slapukai: • „Adwords retargeting“ • „Facebook retargeting“

Kaip slapukai naudojami reklamos tikslais?

Slapukai ir kita reklamos technologija, pvz., pikseliai ir žymos, padeda mums efektyviau pateikti reikiamus skelbimus. Jie taip pat padeda mums pateikti tyrimus ir ataskaitų teikimą reklamuotojams, suprasti ir tobulinti mūsų paslaugas ir žinoti, kada turinys buvo jums parodytas.

3. SLAPUKŲ ATSISAKYMAS, BLOKAVIMAS

Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai.

Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė.

Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus slapukų pagalba surinktus ir tvarkomus duomenis, kreipdamiesi elektroniniu paštu olvirga.taurage@gmail.com. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 30 dienų po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

Visgi, jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.

4. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši slapukų politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują slapukų politikos variantą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio slapukų politikos versiją.

Ši slapukų politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.

Informacija klientui (Draudėjui, apdraustajam ir/ar naudos gavėjui)

UADBB Olvirga (toliau – Olvirga), juridinio asmens kodas 179419555, registruotos buveinės ir veiklos adresas Respublikos g. 4-1, Tauragė LT72255, yra įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras. Informacija apie tai skelbiama ir gali būti patikrinta Valstybės įmonės Registrų centro interneto tinklalapyje www.registrucentras.lt.

2004-12-21 Olvirga gavo licenciją draudimo brokerių įmonės veiklai Nr. 000059. Ši licencija atitinka Europos Sąjungos 2002-12-09 direktyvos 2002/92/EB keliamus reikalavimus. Draudimo brokerių įmonių sąrašas yra skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje www.lb.lt.

Olvirga įstatinis kapitalas atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Jokia Olvirga akcijų ar kita kapitalo dalis nepriklauso nė vienai draudimo įmonei ar draudimo įmonę patronuojančiai įmonei. Olvirga valdymui jokia forma nedaro įtakos nė viena draudimo įmonė ar draudimo įmonę patronuojanti įmonė. Olvirga neturi jokios draudimo įmonės akcijų ar kitų kapitalo dalių ir (ar) įtakos tiesioginiam ar netiesioginiam jos valdymui. Olvirga draudžia savo profesinę civilinę atsakomybę laikydamasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimų. Olvirga profesinė civilinė atsakomybė apdrausta draudimo įmonėje BTA Baltic Insurance Company filiale, kurios adrsas : Laisvės pr.10 ,LT-04215, Vilnius, Lietuva. Kontaktiniai duomenys: www.bta.lt, bta@bta.lt, +37052600600. Dėl Olvirga, kaip draudimo brokerių įmonės, padarytos žalos atlyginimo neteismine tvarka galite kreiptis tiesiogiai į nurodytą draudimo įmonę.

Konsultuodama Jus, Olvirga veikia kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, galintis vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą tiek kliento (draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens), tiek ir draudimo įmonės (draudiko) pavedimu. Nepaisant to, Olvirga visais atvejais veikia išimtinai kliento (draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens) interesais. Jums pageidaujant maloniai pateiksime pavadinimus ir kitą informaciją apie draudimo įmones (draudikus), su kuriomis bendradarbiaujame ar galime bendradarbiauti.

Iš draudimo sutarties kylantys ar su ja susiję ginčai bei reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka sprendžiami derybomis su draudimo įmone (draudiku), jei ko kita nėra nurodyta draudimo sutartyje. Jei manote, kad Olvirga pažeidė Jūsų teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinate dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš tai padarydami, pirmiausia privalote raštu kreiptis į Olvirga, nurodyti ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Kreiptis galite asmeniškai, atvykęs į bet kurį Olvirga padalinį, siųsdami informaciją apie ginčus adresu Respublikos g. 4-1, Tauragė, LT72255 arba el. paštu ole@olvirga.lt.

Skundo nagrinėjimas:

Skundas išnagrinėjamas per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos – išskirtiniais atvejais nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas. Nagrinėjimas yra nemokamas.

Jei Jūs (draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nuketėjęs trečiasis asmuo) esate vartotojas (t.y. fizinis asmuo, kurio asmeniniams (nesusijusiems su jo verslu ar profesine veikla), šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti yra skirta draudimo paslauga), ir Olvirga netenkina Jūsų reikalavimų pagal skundą arba tenkina juos iš dalies, turite teisę neteismine tvarka kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, 09128 Vilnius, www.lb.lt) dėl kilusio ginčo sprendimo Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo bei Lietuvos banko valdybos patvirtintų Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių nustatyta tvarka.

Be to, skundus dėl Olvirga veiklos neteismine tvarka galite pateikti Draudimo brokerių rūmams (Vytenio g. 6, 03113 Vilnius, www.dbr.lt) teisės aktų nustatyta tvarka. Jei Olvirga netenkina Jūsų reikalavimų pagal skundą arba tenkina juos iš dalies, taip pat turite teisę kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi draudimo tarpininkavimo tikslu. Olvirga asmens duomenis gali teikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka draudimo ar draudimo tarpininkavimo veiklą vykdančioms įmonėms, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, Lietuvos banko priežiūros tarnybai, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, Valstybės įmonei REGITRA, Valstybės įmonei Registrų centras.

Jūsų asmens ir ypatingi asmens duomenys gali būti renkami iš tokių asmens duomenų šaltinių kaip apdraustieji, draudėjai, naudos gavėjai, Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka draudimo ar draudimo tarpininkavimo veiklą vykdančios įmonės, Gyventojų registravimo tarnyba, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, Valstybės įmonė REGITRA, Valstybės įmonė Registrų centras.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis bei reikalauti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus pateikdamas rašytinį prašymą. Be to, turite teisę gauti informaciją: • iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti; • kokiu tikslu asmens duomenys tvarkomi; • kokiems duomenų gavėjams asmens duomenys teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus iki prašymo pateikimo dienos.

Prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo galite pateikti asmeniškai atvykęs į bet kurį Olvirga padalinį ir pateikęs Olvirga darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba el. paštu ole@olvirga.lt teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę. Prašyme privalo būti nurodytas asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, asmens kodas ir dėl ko kreipiamasi. Olvirga informaciją apie asmens duomenis duomenų subjektui teikia neatlygintinai.

Jūs turite teisę teikti pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Olvirga neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Tuo atveju, kai atsisakote pateikti asmens duomenis, būtinus pradėti ir/ar vykdyti dalykinius santykius ar pateikiate pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Olvirga gali atsisakyti pradėti dalykinius santykius ar kreiptis į draudimo įmonę(es) dėl draudimo sutarties nutraukimo bei su Jumis nutraukti kitus sandorius ar dalykinius santykius, jei jie buvo pradėti.

Olvirga atkreipia Jūsų dėmesį ir primygtinai rekomenduoja detaliai susipažinti su siūlomų draudimo produktų draudimo taisyklėmis arba prašyti Jus aptarnaujantį draudimo brokerį suteikti detalesnę informaciją šiuo klausimu. Draudėjui pažeidus draudimo sutarties sąlygas, draudikas turi teisę teisės aktuose bei draudimo sutartyje (visų pirma – draudimo taisyklėse) nustatytomis sąlygomis ir tvarka laikyti draudimo sutartį nutrūkusia, sustabdyti draudimo apsaugos galiojimą, pasiūlyti pakeisti draudimo sutartį, nutraukti draudimo sutartį prieš terminą, reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti ir (ar) taikyti kitas draudimo sutartyje numatytas priemones. Be to, atkreipiame dėmesį, kad galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai taip pat numatomi draudimo sutartyje (visų pirma – draudimo taisyklėse).